fbpx

Persondatapolitik på hjemmesiden

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONDATA HOS BUCH ADVOKATFIRMA I/S

 

Ny EU-Lovgivning om behandling af dine persondata

Den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen i kraft. Vi, Buch Advokatfirma I/S, er dataansvarlig, hvorfor vi er forpligtede til at give dig en række oplysninger.

 

Formålet med denne information er derfor

 • at du gøres bekendt med de personoplysninger, vi har modtaget om dig, det vil sige både oplysninger, som vi har modtaget fra dig, og oplysninger, vi måtte have modtaget eller indhentet fra tredjemand, og
 • at du gøres bekendt med de rettigheder, som du har som følge af databeskyttelsesordningen.

 

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 6. Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger
 7. Retten til at trække samtykke tilbage
 8. Dine rettigheder
 9. Hvorvidt meddelelse af personoplysninger er lovpligtig, samt hvorvidt du har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger
 10. Sikkerhed
 11. Klage til Datatilsynet

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er følgende:

Buch Advokatfirma I/S
Teaterstien 9A
6100 Haderslev
CVR nr.: 12 63 15 88
Telefon: 74 53 52 51
Mail: kontakt@buch-advokatfirma.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling og til brug for vores rådgivning. Dette kan være i relation til dig som klient eller i relation til dig som modpart, det vil sige selvom du ikke er klient hos os. Herudover kan vi behandle dine personoplysninger som led i vurdering af en eventuel ansøgning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine almindelige personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a – f, databeskyttelsesloven, hvidvaskloven, bogføringsloven, momsloven, arkivloven samt de advokatetiske regler.

Såfremt indsamlingen og behandlingen indeholder personfølsomme oplysninger, er retsgrundlaget for vores behandling databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, f og j.

Vi anvender ikke personoplysningerne til automatiske afgørelser, herunder profilering.

 

3. Kategorier af personoplysninger.

Vi indsamler og behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige til behandling af din sag, vores klients sag eller din ansøgning.

For at vi kan behandle din sag, har vi brug for dit navn, adresse, evt. CPR-nr. og evt. CVR-nr.

Herudover kan vi have brug for oplysninger om økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, telefonnummer, arbejdstelefonnummer, tidligere straffedomme og e-mailadresse.

Som udgangspunkt indsamler og behandler vi ikke personfølsomme oplysninger. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder personfølsomme oplysninger – fx oplysninger i en mail om dit helbred, eller om at du er medlem af en bestemt fagforening – betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysningerne.

Herudover kan det også være, at vi fra tredjemand, fx sygehuse, læger, politiet eller domstolene modtager personfølsomme oplysninger om dig, fx om politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt helbredsoplysninger eller oplysninger om dine seksuelle forhold eller seksuelle orientering til brug for sagens behandling

 

4. Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger evt.  til følgende modtagere:

Domstolene, herunder tinglysningsretten, offentlige myndigheder, modparter og disses repræsentanter, vores klient, skønsmænd, vidner, brancheorganisationer, flyttemænd, låsesmede, politiet, ejendomsmæglere, banker og kreditforeninger, forsikringsselskaber, ankenævn, Experian A/S, Unik System Design A/S, Athena IT-Group A/S, leverandører og teknikere i forhold til hjemmesiden, sikkerhedsmakulerings- og arkiveringsbureauer.

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra.

Dine personoplysninger stammer fra oplysninger, som du afgiver til os, som vi indsamler/modtager fra tredjemand, herunder fra offentligt tilgængelige databaser, eller som vi indsamler via hjemmesiden, www.buch-advokatfirma.dk.

 

6. Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger

Det er på forhånd ikke muligt at sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som udgangspunkt opbevarer vi personoplysningerne i 10 år efter, at din sag er endeligt afsluttet.

Når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig i relation til hjemmesiden, medmindre vi er forpligtede til at opbevare disse oplysninger i en længere periode for at opfylde eventuelle lovkrav.

Såfremt der er tale om en ansøgning, vil denne alene blive opbevaret i maksimalt 6 måneder, såfremt din ansøgning ikke fører til en ansættelse. Sker der en ansættelse, vil ansøgningen blive opbevaret i indtil 10 år efter ansættelsens ophør.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage.

Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi er berettigede til fortsat at behandle dine oplysninger, selvom at du trækker dit samtykke tilbage, såfremt vi har et lovligt grundlag herfor.

 

8. Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Dine rettigheder er følgende:

 

  1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret), jf. artikel 15.

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.

 

  1. Ret til berigtigelse (rettelse), jf. artikel 16.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget.

 

  1. Ret til sletning, jf. artikel 17.

I visse tilfælde har du ret til at få samtlige eller visse af dine personoplysninger slettet.

I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendig, herunder i forhold til overholdelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser eller arkivlovens regler, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

  1. Ret til begrænsning af behandling, jf. artikel 37.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du fx mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

  1. Ret til indsigelse, jf. artikel 21.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som vi eventuelt behandler med henblik på direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

 

  1. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), jf. artikel 20.

Du har i visse tilfælde ret til uden hindring at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Hvorvidt meddelelse af personoplysninger er lovpligtig, samt hvorvidt du har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger.

Som advokat har vi i henhold til hvidvaskloven pligt til at gennemføre kundekendskabsprocedurer, der indebærer, at vi skal indhente kundens identitetsoplysninger.

Identitetsoplysninger skal omfatte navn og CPR-nr. eller lignende. Såfremt du ikke har et CPR-nr., skal identitetsoplysningerne omfatte din fødselsdato. I praksis sker det på den måde, at vi tager en kopi af dit sundhedskort samt kørekort/pas, eller hvis du ikke har et CPR-nr. kopi af andre legitimationsoplysninger, som vi opbevarer sammen med sagen.

Herudover er vi forpligtede til at kontrollere dine opgivne identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.

Såfremt din sag er omfattet af hvidvaskloven, fx ved transaktioner af pengebeløb, vil en manglende udlevering af legitimationsoplysninger medføre, at vi ikke kan påtage os sagen.

Det er desuden frivilligt, hvorvidt du vil give os andre nødvendige oplysninger. Hvis ikke du giver os dem, kan det måske betyde, at vi ikke kan rådgive dig eller i øvrigt betjene dig.

 

10. Sikkerhed.

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Det bemærkes, at samtlige medarbejdere og partnere er underlagt tavshedspligt.

 

11. Retten til at klage.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger.